Pages

Monday, 7 November 2016

The Princess saves herself in this one - Amanda Lovelace

I honestly don't remember when was the last time I read a poetry collection that spoke straight to my heart and made me feel every single word like I've experienced it before in my own life. Like this was written based on a life I've had but I barely remember consciously. Amanda's short collections of words - because I am not entirely sure I can call them poems as some are extremely short - definitely had a "wow" effect on me.

Ако трябва да съм честна, не помня кога за последно прочетох стихосбирка, която ми беше толкова присърце и ме накара да почувствам всяка една дума сякаш аз самата съм преминала през тези неща в живота си. Сякаш е написана по моя живот,  който обаче не помня съзнателно. Кратките "колекции" от думи на Аманда - тъй като не съм напълно сигурна, че мога да ги нарека стихове, защото някои от тях са наистина кратки - определено имаха онзи "уау" ефект върху мен.
The book is divided into 4 sections - the princess, the damsel, the queen and you. The first three represent the life of the poetess and the fourth one is something like a wise note for the reader and all human beings.

Книгата е разделена на 4 части - принцесата, девойката, кралицата и ти. Първите три части представят живота на поетесата, а четвъртата част е нещо като мъдър послепис за читателя и всички човешки същества.
There are so many themes in just over 150 pages which are so delicately intertwined together, creating a piece of art that will make you want to underlie almost every line. Reading the book doesn't actually feel like reading, it's more like looking at a sad story coming into life. It's so realistic at times that you feel connected to this unfortunate girl with an even more unfortunate fate.

Има толкова много теми в малко над 150 страници, които са толкова деликатно заплетени една в друга, създавайки произведение на изкуството, което ще ви накара да искате да подчертаете всеки един ред. Самият процес на четене дори не се усеща като четене. По-скоро е сякаш наблюдавате как на една тъжна история й се вдъхва живот. На моменти е толкова реалистична, че се чувствате свързани с това нещастно момиче с още по-нещастна съдба.
 The most amazing thing about this poetry collection is the way it makes you feel. It's not the best piece of literature you'll ever read but it will do its absolute best to touch your soul and the most intimate workings of your brain with topics like love, loss, grief and empowerment. Moreover, it feels almost like a close friend is talking to you, telling you all about their hardships.

Най-невероятното нещо в стихосбирката е начинът, по който те кара да се чувстваш. Не е най-доброто литературно произведение, което ще прочетете през живота си, но ще даде всичко от себе си да докосне душата ви и най-интимната част на вашето съзнание с теми като любов, загуба, тъга и вдъхване на сила. Освен това се усеща почти сякаш си говорите с близък приятел, който ви разказва за неговите страдания.
If you want to read something different, a bit nontraditional and downright gorgeous, then I wholeheartedly recommend this amazing poetry collection with an even more amazing title!

Ако ви се чете нещо различно, леко нетрадиционно и абсолютно великолепно, то с цялото си сърце препоръчвам тази невероятна стихосбирка с още по-невероятно заглавие!

Усмивки и панди,
Криси

p.s. For some reason my mind insists that this song has the same atmosphere as the book so here you go, enjoy :)

п.п. Поради някаква причина мозъкът ми настоява, че тази песен създава същата атмосфера като тази в стихосбирката, тъй че заповядайте :)

Buy it from: Bookdepository

No comments:

Post a Comment